Shuo Zhang
Shuo Zhang

Assistant President
Office 328
Email: zhangshuo@baqis.ac.cn