Meijiao Zeng
Meijiao Zeng

Human Resource Department
Office 328
Email: zengmj@baqis.ac.cn